Zarządzenie nr 10/18 Wójta Gminy Adamów

13 lutego 2018

Zarządzenie Nr 10/18

Wójta Gminy Adamów

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Adamów.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z ogłoszeniem w dniu 15 stycznia 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Adamów powołuję Komisję do przeprowadzenia tego konkursu w następującym składzie:

  1. Tadeusz Osiński          – Przewodniczący Komisji,
  2. Agnieszka Smolarz-Świerk      – Członek Komisji,
  3. Justyna Mateńka                    – Członek Komisji,

§ 2.

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dokona otwarcia, oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Adamów

 /-/ Sławomir Skwarek

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha