ZARZĄDZENIE NR 21/15 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 18 MARCA 2015 ROKU

9 czerwca 2015
Zarządzenie nr 21/15
Wójta Gminy Adamów
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118  z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/242/10 Rady Gminy Adamów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zarządzam co następuje:
ogłaszam konsultacje dotyczące projektu:
 

§ 1

1. Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020.
2. Projekt konsultowanego dokumentu stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia i jest dostępny na stronie internetowej Gminy Adamów (www.adamow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lubelskie.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Adamów w pokoju nr 5.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie projektów programów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

§ 2

Konsultacje będą prowadzone w terminie od  23 marca  do 6  kwietnia 2015 r.

§ 3

1. Konsultacje będą miały formę pisemnej opinii kierowanej do Inspektora Urzędu Gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
2. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w § 1 mogą być zgłaszane pisemnie do Urzędu Gminy Adamów pod adresem: ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: t.osinski@adamow.pl z dopiskiem: „Konsultacje”. Formularz konsultacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi Urzędu Gminy odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha