ZARZĄDZENIE NR 78/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW W SPRAWIE KONSULTACJI NA 2017 ROK

20 października 2016

Zarządzenie nr 78/16
Wójta Gminy Adamów
z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/242/10 Rady Gminy Adamów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:

ogłaszam konsultacje dotyczące projektu:

§ 1

1. Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2. Projekt konsultowanego dokumentu stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia i będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Adamów (www.adamow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lubelskie.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Adamów w pokoju nr 5.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie projektów programów, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 2

Konsultacje będą prowadzone w terminie od  24 października do 7 listopada 2016 r.

§ 3

1. Konsultacje będą miały formę pisemnej opinii kierowanej do pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w § 1 mogą być zgłaszane pisemnie do Urzędu Gminy Adamów pod adresem: ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: t.osinski@adamow.pl z dopiskiem: „Konsultacje”. Formularz konsultacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Projekt programu współpracy PDF …

Formularz konsultacji DOC …

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha