Zawiadomienie o zwołaniu LIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Adamów

8 września 2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572,1463 i 1688) zwołuję na dzień 14 września 2023 r. na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów LIV zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad LII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 8. Przedstawienie Raportu z postępu we wdrażaniu Strategii integracji społecznej i rozwiazywania problemów społecznych w Gminie Adamów na lata 2017 – 2023 (z perspektywą do 2030).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Adamowie oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Adamów na lata 2023-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na obszarze Gminy Adamów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy przekazania nieruchomości zawartej w trybie art. 9021 Kodeksu cywilnego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów do 2030 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 23. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Bożena Babiuch

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki